Stair na Scoile

Is scoil lán-Ghaeilge í Gaelscoil Longfoirt a bunaíodh sa bhliain 1998. Bhí sí lonnaithe go sealadach i gCúirt Auburn, Rae an Chalaidh go dtí gur bogadh sinn go dtí foirgneamh réamh-thógtha ar shuíomh peile Chumann Flipeadóirí Longfoirt i mí Dheireadh Fómhair 2005. Is scoil chomhoideachais Chaitliceach í Gaelscoil Longfoirt agus tá breis is dhá chéad dalta ag freastal ar an scoil móide ochtar múinteoirí ranga, múinteoir tacaíochta foghlama, beirt mhúinteoirí acmhainne, cúntóir ranga, rúnaí agus Príomhoide ag obair ar fhoireann na scoile.

Stair na Scoile

Tá Gaelscoil Longfoirt aitheanta, maoinithe agus iniúchta ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Cuireann Gaelscoil Longfoirt rogha ar fáil duit i leith oideachas do pháiste. Ofráilimid curaclam cuimsitheach cothrom a ligeann do gach páiste forbairt go hiomlán i dtimpeallacht shlán.

Fágfaidh na páistí Gaelscoil Longfoirt cumasach i labhairt, scríobh agus léitheoireacht an Bhéarla agus sa Ghaeilge agus beidh buntáistí an dhá-theangachais ina seilbh acu.

Cad iad na Buntáistí?
 • Is í an Ghaeilge teanga cumarsáide na scoile.
 • Fásfaidh an páiste suas go dhá-theangach ó aois an-óg:  Béarla agus Gaeilge
 • Gnóthaíonn an páiste líofacht in atmaisféar nádúrtha suaimhneach
 • Feabhsaítear a gcumas i bhfoghlaim teangacha Eorpacha eile.
 • Tá buntáistí cognaíocha agus smaointeoireachta ann.
 • Osclaíonn Gaelscoil Longfoirt doras go dtí domhan ilteangach.

Cad is féidir le Gaelscoil Longfoirt a chur ar fáil do do pháiste?
 • Deis an Ghaeilge a fhoghlaim go líofa ag aois an-óg.
 • Curaclam comhtháite cuimsitheach ríomhaireachta agus ICT.
 • Ranganna Snámha do gach rang, na Naíonáin Bheaga san áireamh.
 • Curaclam Iomlán Bunscoile i bhfeidhm le hEalaín, Ceardaíocht, Corpoideachas agus Spórt san áireamh.
 • Seomraí ranga nua-aimseartha le trealamh ar ardchaighdeán.
 • Clós súgartha mór agus slán.
 • Ranganna Fraincíse ó Rang a ceathair.
 • Ranganna Feadóige Stáin.


Copyright (c) 2019 Gaelscoil Longfoirt
powered by LinkWise